Identiteit

Voor het beschrijven onze visie hanteren we het visievierluik van Hans van der Loo. Deze bouwt een visie op uit vier onderdelen.  

 

Hoger doel

De missie of het hoger doel voor onze schoolvereniging is kernachtig samengevat in Spreuken 22:6: "Leer de jongen de eerste beginselen naar de eis zijns wegs". 

Het is onze opdracht om onze kinderen op te voeden in de vreze des Heeren. Volgens Gods Woord is de vreze des Heeren het beginsel van wijsheid en wetenschap. 

Met deze missie als basis, willen we onze leerlingen door het geven van kwalitatief passend onderwijs voorbereiden op hun plaats in het voortgezet onderwijs en op het maatschappelijk verkeer waar ze vroeger of later deel aan zullen nemen. 

Gewaagd doel

Het gewaagd doel wordt omschreven in het schoolplan van 2019 - 2023.  

Kernkwaliteiten

·         We sluiten aan bij de (onderwijs)behoeften van de individuele leerling. 

·         We hebben bijzondere aandacht voor het welbevinden en de sociaal-       
          emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. 

·         We zetten de groei centraal en niet het resultaat 

·         We zorgen voor een voorspelbare (leer)omgeving 

·         We investeren in een goede samenwerking met ouders/verzorgers 

 

Kernwaarden 

Openheid 

Openheid, eerlijkheid en transparantie is nodig om elkaar te kunnen vertrouwen. Deze openheid is zichtbaar richting ouders door transparant met ouders te communiceren over leerlingen, het onderwijs en de organisatie van het onderwijs. In het samenwerken met collega's is openheid ook nodig om van en met elkaar te leren en om betrokken te zijn op elkaar. Richting leerlingen wordt openheid zichtbaar door een veilig klimaat te creëren zodat ze eerlijk durven en kunnen zijn. 


Dienstbaarheid
 

Wij zijn geschapen om te leven voor de Heere en te zorgen voor onze naaste. Hierin is Gods Woord het richtsnoer. Dit laten we zien door te leren  om onze talenten in te zetten tot eer van God en dienstbaarheid van onze omgeving. 

 

Meesterschap  

We vinden het belangrijk dat de school kwalitatief goed onderwijs aanbiedt aan de leerlingen. Dit onderwijs is nodig als brug naar het vervolgonderwijs.  Dit onderwijs vraagt een passend aanbod voor de leerlingen waarbij uitgegaan wordt van de mogelijkheden van de leerlingen. De sociaal-emotionele ontwikkeling heeft een belangrijk plaats omdat dit een voorwaarde is om cognitief tot leren te komen. Daarnaast hebben de leerlingen sociaal emotionele vaardigheden nodig om zich te kunnen redden in de maatschappij. Om passend onderwijs te kunnen bieden zetten collega's zich in om zich persoonlijk te ontwikkelen en nieuwe kennis en ervaringen op te doen.