Doel

Brekelschool-De Brug is een vorm van onderwijs tussen het basisonderwijs en het speciaal basis onderwijs. Voor onze schoolvereniging gaat het om een tussenvoorziening:

·      voor alle 5 reformatorische basisscholen.

·     waar in kleinere groepen wordt les gegeven aan leerlingen, die speciale ondersteuning nodig hebben, die niet in de reguliere groep gegeven kan worden.

·     die plaats heeft voor leerlingen van groep 3-8.

·     bestaat uit 3 (combinatie)groepen.

Het doel is leerlingen, die speciale ondersteuning nodig hebben, thuisnabij onderwijs te kunnen blijven bieden. Leerlingen die heel veel ondersteuning nodig hebben zullen we (alsnog) naar Zwolle verwijzen. Brekeldschool-De Brug  is met name bedoeld voor leerlingen die op cognitief gebied ondersteuning behoeven. Dit betekent dat leerlingen waarbij gedragsproblemen of medisch-lichamelijke beperkingen op de voorgrond staan in de meeste situaties verwezen zullen worden naar het speciaal onderwijs.

De scholen in Zwolle en Rijssen werken zoveel mogelijk samen om uw kind het meest passende onderwijsaanbod te kunnen bieden.

DOELGROEP

De Brug is bedoeld voor leerlingen die het  nodig hebben dat:

-           de lesstof in rustiger tempo en in kleinere stappen aangeboden wordt.
-          er meer tijd is voor instructie.
-          de lesstof herhaald wordt (zo nodig).
-    
  de (leer)omgeving voorspelbaar is.
-     
de focus ligt op de mogelijkheden van de leerlingen.
-          er gekeken wordt naar de groei in de  eigen ontwikkeling.

Op de Brug wordt er aandacht besteed aan het welbevinden van de leerlingen omdat dit een voorwaarde is om tot leren te komen. Daarnaast wordt er gewerkt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling door vaardigheden aan te leren en te oefenen.

De leerlingen die in aanmerking kunnen komen voor plaatsing:

·         functioneren op moeilijk lerend/beneden gemiddeld niveau.

·         hebben redenen waardoor ze de specifieke manier van werken van De Brug nodig hebben. Dit kan bijvoorbeeld gaan om: SO internaliserende gedragsproblemen, taal- en spraakproblemen. Het kan ook zijn dat er medische redenen zijn. 

·         Het betreft leerlingen die uit kunnen stromen naar het VO (voortgezet onderwijs) met of zonder LWOO (Leerwegondersteunend onderwijs) of  naar PRO (praktijkonderwijs).


Aanmelden

Het aanmelden van uw kind voor De Brug verloopt via de basisschool. Hieronder ontvangt u een globaal overzicht wat daaraan vooraf gaat.

De leerkracht op de basisschool signaleert en bespreekt de zorgen over de leerling met de IB-er. De school volgt haar eigen zorgroute. Op het moment dat de school verwacht niets meer aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling te kunnen voldoen of bij zorgen over het welbevinden van de leerling, wordt er in overleg met ouders, externe hulp ingeschakeld. In veel gevallen zal de leerling al besproken zijn in het School Ondersteunings Team (SOT) van de school of tijdens een consultatie. Normaal gesproken worden de onderstaande stappen ondernomen:

1.       Er vinden één of meerdere consultaties door de schoolbegeleidingsdienst plaats.

2.       Er wordt door de school een aanvraag voor een PO (Psychologisch Onderzoek) gedaan via het loket van Berseba.

3.    Op basis van de bevindingen uit de consultaties en het PO wordt in overleg met alle betrokkenen een keuze gemaakt uit drie opties:

-          De leerling blijft met extra hulp op de basisschool.

-          Er wordt via het loket van Berseba een toelaatbaarheidsverklaring voor het S(BA)O aangevraagd.

-          Er wordt via het loket van De Brug een plaatsing op De Brug aangevraagd.